OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.bohemiajobs.cz, našimi klienty, zájemci o naše služby i zájemci o nabízené pracovní pozice.

2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (subjekty údajů) s Vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

3. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto při zpracování osobních údajů postupujeme podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo zákona nebo číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme.

4. Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:

  1. Obsah a účel dokumentu
  2. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat
  3. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme
  4. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje
  5. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
  6. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
  7. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

__________________________________________________________________________

 

II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

BohemiaJobs s.r.o.

IČ:                   08408734

Sídlo:               Nezamyslova 396, Václavské Předměstí, 397 01 Písek

Mail:               info@bohemiajobs.cz

Společnost je zapsaná ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp.zn. C 29097

jen „Správce“)

 

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na našem webu, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv, při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (SMS zprávy, zprávy v aplikacích typu FB messenger).

Zpracováváme i údaje z veřejných rejstříků (zejména pro uvedení či kontrolu vašich identifikačních údajů do smluv).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít Váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s Vaším souhlasem.

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně. Ovšem bez poskytnutí údajů označených ve formulářích hvězdičkou (jako „povinné“ údaje), bychom nebyli schopni vyřídit Vaši objednávku, uzavřít s Vámi smlouvu a poskytnout Vám požadované služby. Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

A. Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

Jméno, příjmení, titul, telefonní číslo, e-mail, IP adresu, cookies (ke cookies si prosím podrobnosti přečtěte v samostatném dokumentu na našem webu), informace o objednaných a koupených službách zboží a službách, IČ, DIČ, adresu / místo podnikání, webové stránky, údaje o osobách uvedených v uživatelském účtu, údaje uvedené zájemci v odpovědích na inzerci.

B. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:

Nezpracováváme žádné údaje spadající do zvláštní kategorie. Výjimkou může být případ, kdy sám zájemce o nabízenou pozici uvede do odpovědního formuláře nějaké osobní údaje spadající do této kategorie.

 

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

1. Pokud se na našem webu chcete registrovat a zadávat inzerci nabízených pracovních pozic, pak pro vytvoření uživatelského účtu, uzavření smlouvy a dodání objednaných služeb a vedení související komunikaci budeme zpracovávat tyto osobní údaje:

U SUBJEKTU ÚDAJŮ – PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY: jméno, příjmení, titul, IČ, DIČ, adresu sídla nebo místa podnikání, telefonní číslo, e-mail, IP adresu, cookies, webové stránky a další osobní údaje, které uvedete ve svém uživatelském účtu a zřízené kariérní stránce, včetně osobních údajů osob, které zadáte jako oprávněné osoby ve svém uživatelském účtu nebo uvedete na kariérní stránce (odpovídáte za to, že je jejich oprávnění v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů)

U PRÁVNICKÝCH OSOB – jméno, příjmení, titul, telefonní číslo, e-mail a další osobní údaje uvedené u osob oprávněných za právnickou osobu jednat (tj. uvedené v uživatelském účtu nebo na kariérní stránce)

2. Pokud se rozhodnete odpovědět na některý z inzerátů zveřejněných na našem webu, pak pro zajištění předání odpovědi inzerentovi (našemu registrovanému uživateli) budeme zpracovávat tyto osobní údaje: jméno, příjmení, titul, mobil, e-mail a případné další osobní údaje, které se sami rozhodnete do odpovědního formuláře uvést anebo k němu jako přílohu připojit. K jiným účelům než předání odpovědi můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat pouze s Vaším souhlasem (viz podrobněji níže v bodě D). Současně odesláním odpovědního formuláře berete na vědomí, že osobní údaje ve formuláři a jeho přílohách uvedené, je inzerent oprávněn zpracovávat pro účely výběrového řízení a posouzení možného přijetí na inzerovanou pozici a že Vámi zaslaný odpovědní formulář, resp. údaje v něm a jeho přílohách uvedené, má inzerent k dispozici na našich webových stránkách až 90 dní od zveřejnění daného inzerátu.

3. Na našem webu najdete i inzeráty převzaté z veřejně dostupné databáze volných míst zveřejněných na stránkách Úřadu práce ČR. V případě, kdy se rozhodnete odpovědět na některý z těchto inzerátů, budeme stejně jako je uvedeno v předchozím odstavci zpracovávat zadané osobní údaje za účelem jejich předání uvedenému inzerentovi. Odesláním odpovědního formuláře pak berete na vědomí, že takový inzerent bude zpracovávat jako správce předané osobní údaje pro účely výběrového řízení na inzerovanou pozici. Další podmínky zpracování osobních údajů tímto správcem se řídí jeho pravidly pro zpracování osobních údajů a na toto zpracování již nemáme vliv, nejde-li o inzerenta, který by byl současně naším registrovaným uživatelem. Pokud by šlo o našeho registrovaného uživatele, platí o zpracování osobních údajů ustanovení předchozího odstavce.

4. Ke stejnému účelu zpracováváme i tyto zvláštní kategorie osobních údajů: údaje, které se sami rozhodnete uvést v uživatelském profilu, na kariérní stránce nebo v odpovědním formuláři. Prosíme Vás ovšem o důkladné zvážení, zda je opravdu nutné takové údaje uvádět.

5. Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě. V našem případě půjde nejčastěji o smlouvu uzavřenou vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky anebo vyplněním odpovědního formuláře.

6. K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi, u registrovaných uživatelů po dobu existence zřízeného uživatelského účtu. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje u podnikajících fyzických osob, které si zakoupily naše služby: jméno, příjmení, titul, IČ, DIČ, adresu sídla nebo místa podnikání, informace o koupené službě včetně platebních údajů.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

  • Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 5 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

  • Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo. Zasílání obchodních sdělení na váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v mailu uvedený.

D. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

1. Pokud nám jako zájemce o inzerovanou pozici udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje uvedené v odpovědním formuláři nebo jeho přílohách nejen k doručení Vaší odpovědi inzerentovi, ale i k zasílání informace o jiných vhodných volných pozicích z inzerce na našem webu, po dobu dalších 10 let (pokud svůj souhlas se zasíláním mezitím neodvoláte).

2. Jako zájemce máte také možnost udělit před odesláním odpovědi souhlas inzerentovi, aby osobní údaje uvedené v odpovědním formuláři zpracovával po dobu 1 roku pro účely nabídnutí jiných vhodných pracovních pozic, pokud se nedohodnete na obsazení inzerované pozice. Zpracování osobních údajů se v tomto případě pak již bude řídit pravidly platnými u daného inzerenta.

3. Mezi zpracování údajů, které budeme realizovat pouze s Vaším souhlasem, patří i zveřejnění reference na naše služby nebo produkty.

4. Před tím, než nám Váš souhlas udělíte, budeme Vás vždy informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat a na jakou dobu souhlas udělujete. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé Vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání Vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

E. Informace a automatizovaném zpracování

Abychom Vám naše služby mohli poskytnout co nejrychleji a nejefektivněji, používáme pro zpracování dat aplikace umožňující jejich automatizované zpracování. V praxi to pak znamená, že například po odeslání registračních údajů se Vaše údaje zapíší do seznamu pro registraci a systém Vám automaticky odešle přístupové údaje. Obdobně je automatizace využita při vyřizování Vašich objednávek.

 

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby Vaše údaje zůstaly v bezpečí. Aktuální seznam zpracovatelů najdete zde.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

 

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

D. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

 

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu info@bohemiajobs.cz Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit Vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo Vámi, Vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.bohemiajobs.cz/ochrana-osobnich-udaju  Toto znění je účinné od 1.11.2019

 

 

 

 

x

Vyberte typy cookies, které chcete povolit či odmítnout

Další informace


Jde o kategorii technických cookies. Slouží k tomu, aby web správně fungovaly. Tyto cookies můžete zakázat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče, webové stránky pak ovšem nemusí být plně funkční. Právním titulem pro zpracování těchto cookies je náš oprávněný zájem.


Jde o zpracování cookies za účelem zjištění návštěvnosti jednotlivých stránek webů, chování návštěvníků na stránkách a jejich preferencí. Jde o zpracování pseudonymizovaného souboru dat, takže nejsme schopni zpětně zjistit, který konkrétní návštěvník jakou stránku navštívil nebo jak se na ní choval. Přesto i tyto cookies, resp. jejich zpracování můžete zakázat. Z pohledu ochrany osobních údajů je právním titulem pro zpracování rovněž oprávněný právní zájem. Statistické údaje zpracováváme pomocí služby Google Analytics.


Zpracování cookies nám v tomto případě umožňuje zobrazovat návštěvníkům webových stránek ty informace a reklamy, které zřejmě typově odpovídají jejich zájmu a potřebám. Například když si na stránkách prohlížíte nějaký konkrétní nabízený balíček služeb, ale nakonec jej nekoupíte, připomene vám ho zobrazení reklamy na Facebooku. Obdobně zpracováváme s využitím třetích stran i cookies pro zobrazování reklam na Instagramu, služby Google Ads, Sklik (prohlížeč seznam.cz). V těchto případech zpracováváme cookies jen s Vaším souhlasem, který udělujete nastavením Vašeho internetového prohlížeče (a stejně tak nastavením prohlížeče můžete svůj souhlas opět odvolat). Ani při zpracování těchto cookies se nedostaneme k přímé identifikaci jednotlivých návštěvníků webu, ke konkrétním osobám.

x

CO JSOU COOKIES?

Cookies jsou malé textové soubory, které se používají k ukládání informací ve webových prohlížečích. Slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních. Cookies se ukládají v okamžiku, kdy stránky začnete využívat. Po nějakou dobu si tak zapamatují úkony, které jste na nich provedli (např. jazyk, zobrazovací preference). Slouží k celé řadě účelů, část z nich je nezbytná pro bezproblémový chod stránek a jejich funkcí, např. pro nákup balíčků (kreditů), správu uživatelského účtu (technické cookies), část slouží například ke sledování návštěvnosti nebo sledování preferencí pro následné nastavování reklamy.

Zpracování cookies je podřaditelné pod zpracování osobních údajů, a proto pokud v této informaci není uvedeno jinak, platí i pro zpracování cookies pravidla pro Ochranu osobních údajů.

JAKÉ COOKIES A K JAKÝM ÚČELŮM VYUŽÍVÁME NA WEBU?

Zobrazit

NASTAVENÍ SPRÁVY COOKIES V PROHLÍŽEČÍCH A ZPRACOVÁNÍ COOKIES TŘETÍMI STRANAMI

Nastavit správu cookies a zcela nebo zčásti je povolit či zakázat můžete přímo ve svém internetovém prohlížeči anebo v nastavení počítače, případně jiného zařízení, které pro návštěvu webu používáte. Podrobnosti o zpracování cookies třetími stranami naleznete na následujících odkazech.

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
https://www.facebook.com/policy.php
https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr

KONTAKT NA NÁS

Pokud budete mít ke zpracování cookies nějaké připomínky nebo byste chtěli vznášet své nároky v oblasti ochrany osobních údajů (podrobně jsou uvedené v našich pravidlech pro Ochranu osobních údajů), pak nás můžete kontaktovat následovně:

BohemiaJobs s.r.o.
IČ: 08408734
Sídlo: Nezamyslova 396, Václavské Předměstí, 397 01 Písek
Mail: info@bohemiajobs.cz

Milí návštěvníci webových stránek www.bohemiajobs.cz, v souladu s platnými právními předpisy Vám tímto předáváme informaci, že tyto webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies.   Další informace