VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INZERCI A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

NA PORTÁLU BOHEMIAJOBS.CZ

 

Vážení návštěvníci stránek www.bohemiajobs.cz, milí inzerenti a zájemci o nej pracovní místa,

na této stránce naleznete informace o nás, jako provozovateli portálu BOHEMIAJOBS.CZ (dále jen „Portál“), informace o podmínkách inzerce, objednávkách, uzavírání smluv, Vašich i našich právech a povinnostech. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou součástí smlouvy, kterou s námi uzavřete prostřednictvím webového rozhraní www.bohemiajobs.cz (dále jen „Web“) i smlouvy uzavírané individuálně bez použití webu. Proto jim, prosím, věnujte patřičnou pozornost před tím, než s nimi zaškrtnutím na webu nebo podpisem smlouvy udělíte souhlas.

 

Pro snadnější orientaci připojujeme hned v úvodu OBSAH:

I.             Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat

II.            Vymezení důležitých pojmů

III.          Kdy se VOP použijí a jaký mají vztah k uzavřené Smlouvě

IV.          Jak na objednávku inzerce a uzavření Smlouvy

V.            Platební podmínky

VI.          Dodací podmínky

VII.         Uživatelský účet

VIII.        Pravidla pro obsah inzerce a chování na Portálu

IX.           Odpovědi na inzerci

X.            Reklamace

XI.           Závěrečná ustanovení

 

I. KDO JSME A JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT  

BohemiaJobs s.r.o.

IČ:                          08408734

Sídlo:                    Nezamyslova 396, Václavské Předměstí, 397 01 Písek

Mail:                     info@bohemiajobs.cz

Společnost je zapsaná ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp.zn. C 29097

Společnost není plátcem DPH.

V dalším textu jsme označováni jako „Provozovatel

 

II. VYMEZENÍ DŮLEŽITÝCH POJMŮ

REGISTROVANÝ UŽIVATEL – Aktuálně se na webu mohou registrovat pouze podnikající fyzické osoby (OSVČ) nebo právnické osoby (obchodní korporace i neziskové organizace apod.), které prostřednictvím webu chtějí poptávat zaměstnance. Registrovaným uživatelem se konkrétní osoba stane v okamžiku, kdy na její mailový kontakt přijde potvrzení o registraci. Pro registraci je nutné vyplnit povinné údaje do registračního formuláře na webu, zakliknutím odsouhlasit tyto VOP a odeslat registrační formulář kliknutím na odesílací tlačítko pod formulářem. Pouze registrovaní uživatelé mohou objednávat a zadávat inzerci na Portálu.

NEREGISTROVANÝ UŽIVATEL – Je jím každá osoba užívající Portál, která není registrovaným uživatelem. Užíváním se rozumí jak prohlížení Portálu a zveřejněné inzerce, tak i odpovědi na zveřejněné inzeráty prostřednictvím připraveného odpovědního formuláře. U všech neregistrovaných uživatelů předpokládáme, že se seznámí s pravidly užívání Portálu a nebudou do chodu Portálu nijak negativně zasahovat. Neregistrované uživatele, kteří využijí možnosti odpovědět na zveřejněný inzerát, požádáme před odesláním odpovědi o zaškrtnutí souhlasu s těmito VOP. Pro ně platí ta pravidla z VOP, která jsou pro ně použitelná, tedy zejména Pravidla pro chování na Portálu a část Odpovědi na inzerci. Netýkají se jich pravidla o uživatelském účtu, objednávce, smlouvě a záležitostech souvisejících.

INZERENT – Je jím Registrovaný uživatel, který s námi uzavře prostřednictvím webu nebo individuálně mimo web Smlouvu o poskytnutí služeb. V praxi to především znamená, že koupí některý z nabízených balíčků inzerce.

INZERCE – Rozumí se jí nabídky pracovních pozic určené ke zveřejnění na Portálu (zadané Inzerentem), zveřejněné nabídky pracovních pozic i veškeré údaje zveřejněné Registrovaným uživatelem na Kariérní stránce (podrobněji viz v části VI. VOP – Uživatelský účet).

INZERCE ÚP – Rozumí se jí nabídky volných pracovních pozic zveřejněné ve volně dostupné databázi Úřadu práce ČR. Tyto nabídky jsou v přehledu nabízených pracovních míst na webu označeny jako nabídky Úřadu práce.

SMLOUVA – Jde o Smlouvu o poskytování služeb, která je uzavřená mezi námi jako Poskytovatelem a Vámi jako Inzerentem. Předmětem smlouvy je poskytnutí prostoru a zveřejnění Inzerce, včetně prostoru pro vytvoření kariérní stránky Inzerenta a související služby v rozsahu určeném objednaným a zaplaceným balíčkem Inzerce. Smlouva je uzavírána buď přes web, vyplněním a odesláním objednávky vybraného balíčku služeb (Inzerce) anebo individuálně v případě Registrovaných uživatelů se specifickými potřebami nebo značným objemem Inzerce. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. V případě, že je Smlouva uzavírána přes web, je archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je v tomto případě tvořena Vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webu) a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP.

 

IIII. KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ

VOP se použijí pro objednávání a poskytování inzertních a souvisejících služeb na Portálu. Použijí se jak pro Smlouvy uzavřené přes web, tak pro Smlouvy uzavřené individuálně, není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak.

VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást Smlouvy uzavřené mezi námi jako Poskytovatelem a Vámi jako Inzerentem. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

 

IV. JAK NA OBJEDNÁVKU INZERCE A UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Inzerci a případné další nabízené služby může objednávat pouze Registrovaný uživatel. Inzerent objednává vybraný balíček služeb přes web, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře. V případě, že byste požadovali vyšší než nabízený rozsah Inzerce, kontaktujte nás a pokud se domluvíme na podmínkách, uzavřeme spolu smlouvu individuálně. I v takovém případě budou součástí individuálně uzavřené smlouvy tyto VOP, pokud se výslovně nedomluvíme jinak.

2. POPIS INZERCE A SLUŽEB: Na webu naleznete podrobný popis nabízených balíčků inzertních a souvisejících služeb a kreditů pro Inzerci včetně ceníku.

3. OBJEDNÁNÍ INZERCE A SLUŽEB: Pro objednání přes web slouží objednávkový formulář, kde jako Inzerent vyplníte své kontaktní údaje a fakturační údaje, informace o objednávaném balíčku nebo počtu kreditů (vložením do „košíku“)

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.

4. O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní vás budeme informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu. Současně Vám zašleme i zálohovou fakturu. Po úhradě pak zašleme na Vaši mailovou adresu fakturu. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na Vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody mezi námi.

5. V pochybnostech Vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

6. Objednávat Inzerci přes web je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

7. V případě, že spolu budeme uzavírat Smlouvu bez využití webového rozhraní, bude Smlouva uzavřena v okamžiku, kdy se shodneme na jejím obsahu a tento obě strany potvrdíme podpisem nebo jiným dohodnutým způsobem.

 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. CENA INZERCE A SLUŽEB: Na webovém rozhraní je uvedena i cena. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webu uvedena. V případě individuálních Smluv je cena sjednána přímo ve Smlouvě. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním Inzerce a služeb nejsou, cena uvedená v souhrnu objednávky je tedy cenou konečnou.

2. Sjednanou cenou je cena uvedená u objednávaného balíčku (kreditů) v okamžiku odeslání vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webu (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni Vám za takovou zjevně chybnou cenu službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám služby dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem:

Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky – zálohová faktura. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována.

Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAYs.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Tyto údaje s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup.

5. SPLATNOST CENY: V případě platby klasickým bankovním převodem je cena splatná do 14 dní od potvrzení přijetí objednávky. Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet. V případě platby přes platební bránu je cena splatná bezprostředně po odeslání objednávky.

6. Inzerci a služby není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 

VI. DODACÍ PODMÍNKY

1. Jakmile se na Portále zaregistrujete (odešlete registrační formulář s řádně vyplněnými povinnými údaji), bude Vám (tj. fyzické osobě – OSVČ anebo právnické osobě) vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na mailový kontakt uvedený v registračním formuláři zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI. těchto VOP) a do účtu Vám budou automaticky připsány 3 kredity zdarma (tyto kredity zdarma mají platnost 1 rok a odpovídají 1 inzerátu práce nebo 3 inzerátům brigád bez topování). Pokud poté objednáte i další Inzerci, pak po zaplacení objednaného balíčku (kreditů) můžete zadat i další inzerát a ten bude zveřejněn do 30 minut po jeho zadání na web (vyplněním inzertního formuláře se všemi povinnými údaji), pokud bude splňovat podmínky inzerce. 

2. Zadaný inzerát splňující podmínky Inzerce bude zveřejněný po dobu 30 dní od jeho uveřejnění. Po uplynutí 30 dní bude přesunutý do kategorie „pozastavených inzerátů“, přičemž stále ještě budete mít přístup k odpovědím zaslaným uchazeči na tento inzerát. POZOR: Po uplynutí 60 dní od pozastavení inzerátu budou odpovědi uchazečů smazané a inzerát přesunut do archivovaných inzerátů.

3. Pokud chcete inzerát „topovat“, zvýraznit nebo jinak zvýhodnit, můžete si u zveřejněného inzerátu zvýhodnění nastavit. Za zvýhodnění inzerátu se Vám strhne příslušné množství kreditů (zjistíte přímo na webu). Po celou dobu zveřejnění inzerátu jej můžete upravovat, nesmíte však provést úpravu, která by bylo v rozporu s pravidly pro Inzerci. V případě porušení pravidel jsme oprávněni inzerát bez náhrady smazat (tj. nevracíme cenu zaplacených kreditů/balíčků ani její poměrnou část, která by připadala na zbývající dobu zveřejnění inzerátu).

4. Zakoupené kredity mají platnost 1 rok. Před koncem platnosti kreditů Vám zašleme mail s upozorněním na blížící se expiraci kreditů. Pokud včas před koncem platnosti požádáte o prodloužení platnosti a současně dokoupíte i další kredity (minimálně v hodnotě uvedené v upozorňovacím mailu), pak bude platnost prodloužena o další 1 rok.

5. V případě, že by bylo dohodnuto poskytnutí dalších služeb, dodací podmínky budou sjednány individuálně.

 

VII. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. Po registraci na Portále obdržíte přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Osoba, která registraci provedla, má práva administrátora uživatelského účtu a má možnost nastavit i další osoby jako oprávněné k zadávání inzerce nebo k provádění změn v uživatelském účtu.

2. Jako Registrovaný uživatel nebo osoba oprávněná za něj jednat se zavazujete dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Rovněž se zavazujete udržovat Vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé (v případě registrovaných právnických osob jak údaje těchto osob, tak údaje konkrétních fyzických osob v uživatelském účtu nastavených).

3. V případě závažného porušení Vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni Vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení Vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.

4. Každý Registrovaný uživatel má zpřístupněnou i databázi, prostřednictvím které bude spravovat údaje zaslané uchazeči o inzerované pracovní pozice. Zavazuje se tak dodržovat i veškeré povinnosti vyplývající z platných právních předpisů na ochranu osobních údajů.

5. Součástí uživatelského účtu je i Kariérní stránka, kde může Registrovaný uživatel uvádět údaje o sobě a svém podnikání nebo činnosti za účelem zvýšení zájmu o jím inzerované pozice a za účelem propagace svého podnikání nebo předmětu činnosti. Pro tyto informace platí stejná pravidla jako pro obsah inzerce a při jejich porušení jsme oprávněni i bez předchozího upozornění bez náhrady uživatelský údaj znepřístupnit nebo smazat (celý anebo údaje porušující pravidla).

6. Dojde-li z naší strany ke znepřístupnění či zrušení uživatelského účtu, zašleme o tom Registrovanému uživateli zprávu na jeho e-mailový kontakt. Součástí zprávy bude i odkaz, kde si po uvedenou dobu může stáhnout archivovaný obsah jeho prezentace a nabídek v tu dobu zveřejněných na webu. Po uplynutí této doby bude obsah zcela smazán. Totéž platí i pro případy, kde se sám Registrovaný uživatel rozhodne uživatelský účet zrušit

 

VIII. PRAVIDLA PRO OBSAH INZERCE A CHOVÁNÍ NA PORTÁLU

1. Inzerci vkládá na Portál pouze osoba, která je oprávněná k nabízení pracovní pozice. V Inzerci lze uvádět pouze pravdivé a nezavádějící údaje.  Za obsah Inzerce odpovídá výhradně Inzerent (i v případě, že umožnil vložení Inzerce jiné osobě). Inzerce ÚP je přebírána z databáze Úřadu práce bez provádění obsahových úprav. I v tomto případě jsou uvedeny pouze údaje zadané přímo osobou, která nabídku na web Úřadu práce zadala a ta za její obsah odpovídá. Provozovatel není povinen před zveřejněním kontrolovat obsah Inzerce, je však oprávněn kdykoli v okamžiku, kdy zjistí, že Inzerce porušuje pravidla uvedená v těchto VOP nebo platné právní předpisy, Inzerci bez náhrady odstranit, tj. nevrací se kredity nespotřebované v důsledku předčasného ukončení zveřejňování dané inzerce.

2. Jednotlivý inzerát je zveřejněn po dobu 30 dnů, blíže viz čl. V. odst. II těchto VOP.

3. Je zakázaná Inzerce:

- s obsahem porušujícím platné právní předpisy, tj. zejména porušující práva 3. osob, autorská práva nebo práva z ochranných známek a dalšího duševního vlastnictví, diskriminující jakoukoli osobu nebo skupinu osob,

- obsahující vulgární, urážlivé výrazy,

- odkazující na jiné webové stránky nebo profily na sociálních sítích, než jsou webové stránky a profily Registrovaného uživatele s informacemi o jeho činnosti a podnikání,

- obsahující nepravdivé nebo vědomě zkreslené údaje,

- obsahující text nebo fotografie zkopírované z inzerátů nebo jiných zdrojů zkopírované bez výslovného souhlasu 3. osoby, která je autorem nebo na jejichž webových stránkách nebo sociálních sítích jsou texty či fotografie zveřejněny,

4. Je výslovně zakázáno kopírovat jakýkoli obsah z Portálu bez výslovného souhlasu Provozovatele.

5. Všichni uživatelé Portálu mají svobodnou možnost si zvolit, jaké údaje nad rámec údajů povinně vyplňovaných ve formulářích na Portále zveřejní (s výjimkou obsahu reklamního banneru v Kariérní stránce uživatelského účtu, kde není dovoleno uvádět kontaktní údaje uživatele včetně webových stránek) a na jakou Inzerci a jak a s uvedením jakých jiných než povinných údajů odpoví.

6. Inzerenti souhlasí s tím, že jejich jednotlivé inzeráty mohou i Neregistrovaní uživatelé veřejně sdílet nebo přeposílat dalším osobám prostřednictvím tlačítek umístěných u inzerce. Inzerent se zavazuje odpovědět všem zájemcům, kteří reagovali svojí odpovědí na jeho jednotlivé inzeráty.

7. Provozovatel neručí za obsah Inzerce, neodpovídá za to, zda obsah Inzerce odpovídá skutečnosti. Provozovatel neodpovídá za to, zda Inzerenti dostojí svým závazkům v souvislosti s inzerovanými pracovními nabídkami. Provozovatel pouze poskytuje virtuální prostor pro zveřejnění Inzerce a tím zprostředkovává možnost kontaktu mezi Inzerentem a uchazečem o inzerované pracovní pozice. Provozovatel rozhoduje o podobě zobrazení Inzerce, o konkrétním umístění Inzerce na Portále, pokud není výslovně ujednáno jinak.

 

IX. ODPOVĚDI NA INZERÁTY

1. Zájemci o pracovní nabídky (uchazeči) se na Portále neregistrují, ale mají možnost na jakoukoli nabídku ze zveřejněné Inzerce odpovědět prostřednictvím odpovědního formuláře u konkrétního inzerátu. V odpovědním formuláři je nutné vyplnit povinné údaje.

2. Před odesláním odpovědi zájemce potvrdí souhlas s těmito VOP a dále má možnost udělit souhlas se zpracováním jeho osobních údajů i pro jiný účel než je zařazení mezi uchazeče o konkrétní inzerovanou pracovní pozici. Provozovatel však přes všechna učiněná opatření nemůže nést odpovědnost za situaci, kdy by třetí osoba (Registrovaný uživatel, na jehož inzerát bude odpovídáno nebo jiná třetí osoba, které by osobní údaje předal) následně zájemce oslovila i z jiných důvodů než v reakci na jeho zájem o inzerovanou pozici.

3. Údaje uvedené v odeslaném odpovědním formuláři zpracovává jak Provozovatel, za účelem zprostředkování odpovědi, pokud zájemce neodsouhlasí i další zpracování, tak i Inzerent. Podrobnosti o zpracování osobních údajů jsou uvedené v samostatném dokumentu. 

 

X. REKLAMACE

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925 NOZ.

2. Jako Provozovatel vám odpovídáme za to, že Inzerce neporušující pravidla pro Inzerci bude na našem Portálu po sjednanou dobu zveřejněna. V případě, že byste zjistili nedostatek ve zveřejnění Inzerce, máte možnost uplatnit reklamaci, a to na kontaktech uvedených v úvodu VOP. V takovém případě pak upřednostňujeme kontakt prostřednictvím e-mailu. Jak již bylo uvedeno výše, za vadu se nepovažuje krátkodobý výpadek Webu nebo nefunkčnost služeb z důvodů mimo dispozici Provozovatele.

3. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak.

 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Budete-li mít připomínky ke Smlouvě nebo poskytovaným službám, můžete nás kontaktovat na mailové nebo poštovní adrese uvedené v čl. I těchto VOP.

2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Provozovatele a Inzerenta ze smlouvy vyplývající. U Registrovaných uživatelů je to po dobu existence uživatelského účtu.

4. Smlouva i veškeré záležitosti neupravené těmito VOP nebo Smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších právních předpisů

5. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem

6. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Inzerenta však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tato verze obchodních podmínek je v textové podobě ve formátu pdf i přílohou e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky

7. Tyto VOP jsou účinné od 1.11.2019

 

x

Vyberte typy cookies, které chcete povolit či odmítnout

Další informace


Jde o kategorii technických cookies. Slouží k tomu, aby web správně fungovaly. Tyto cookies můžete zakázat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče, webové stránky pak ovšem nemusí být plně funkční. Právním titulem pro zpracování těchto cookies je náš oprávněný zájem.


Jde o zpracování cookies za účelem zjištění návštěvnosti jednotlivých stránek webů, chování návštěvníků na stránkách a jejich preferencí. Jde o zpracování pseudonymizovaného souboru dat, takže nejsme schopni zpětně zjistit, který konkrétní návštěvník jakou stránku navštívil nebo jak se na ní choval. Přesto i tyto cookies, resp. jejich zpracování můžete zakázat. Z pohledu ochrany osobních údajů je právním titulem pro zpracování rovněž oprávněný právní zájem. Statistické údaje zpracováváme pomocí služby Google Analytics.


Zpracování cookies nám v tomto případě umožňuje zobrazovat návštěvníkům webových stránek ty informace a reklamy, které zřejmě typově odpovídají jejich zájmu a potřebám. Například když si na stránkách prohlížíte nějaký konkrétní nabízený balíček služeb, ale nakonec jej nekoupíte, připomene vám ho zobrazení reklamy na Facebooku. Obdobně zpracováváme s využitím třetích stran i cookies pro zobrazování reklam na Instagramu, služby Google Ads, Sklik (prohlížeč seznam.cz). V těchto případech zpracováváme cookies jen s Vaším souhlasem, který udělujete nastavením Vašeho internetového prohlížeče (a stejně tak nastavením prohlížeče můžete svůj souhlas opět odvolat). Ani při zpracování těchto cookies se nedostaneme k přímé identifikaci jednotlivých návštěvníků webu, ke konkrétním osobám.

x

CO JSOU COOKIES?

Cookies jsou malé textové soubory, které se používají k ukládání informací ve webových prohlížečích. Slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních. Cookies se ukládají v okamžiku, kdy stránky začnete využívat. Po nějakou dobu si tak zapamatují úkony, které jste na nich provedli (např. jazyk, zobrazovací preference). Slouží k celé řadě účelů, část z nich je nezbytná pro bezproblémový chod stránek a jejich funkcí, např. pro nákup balíčků (kreditů), správu uživatelského účtu (technické cookies), část slouží například ke sledování návštěvnosti nebo sledování preferencí pro následné nastavování reklamy.

Zpracování cookies je podřaditelné pod zpracování osobních údajů, a proto pokud v této informaci není uvedeno jinak, platí i pro zpracování cookies pravidla pro Ochranu osobních údajů.

JAKÉ COOKIES A K JAKÝM ÚČELŮM VYUŽÍVÁME NA WEBU?

Zobrazit

NASTAVENÍ SPRÁVY COOKIES V PROHLÍŽEČÍCH A ZPRACOVÁNÍ COOKIES TŘETÍMI STRANAMI

Nastavit správu cookies a zcela nebo zčásti je povolit či zakázat můžete přímo ve svém internetovém prohlížeči anebo v nastavení počítače, případně jiného zařízení, které pro návštěvu webu používáte. Podrobnosti o zpracování cookies třetími stranami naleznete na následujících odkazech.

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
https://www.facebook.com/policy.php
https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr

KONTAKT NA NÁS

Pokud budete mít ke zpracování cookies nějaké připomínky nebo byste chtěli vznášet své nároky v oblasti ochrany osobních údajů (podrobně jsou uvedené v našich pravidlech pro Ochranu osobních údajů), pak nás můžete kontaktovat následovně:

BohemiaJobs s.r.o.
IČ: 08408734
Sídlo: Nezamyslova 396, Václavské Předměstí, 397 01 Písek
Mail: info@bohemiajobs.cz

Milí návštěvníci webových stránek www.bohemiajobs.cz, v souladu s platnými právními předpisy Vám tímto předáváme informaci, že tyto webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies.   Další informace