referent/ka odboru investic a správy majetku

  • Hodonín
  • 21 000 - 31 000 Kč / měsíc
Zajišťuje agendu majetku obce, záměry obce, připravuje podklady k sepisování smluv, podílí se na přípravě pozemkových úprav, vyřizuje záležitosti na úseku ochrany přírody a krajiny (dle zákona č. 114/1992 Sb.), zajišťuje kontrolu a péči o městskou zeleň a výsadbu, plní a vyřizuje úkoly vzešlé ze zasedání ZM a RM.
PLATOVÉ ZAŘAZENÍ: platová třída 9 (dle NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a dále dle ZP).
PRACOVNÍ POMĚR: na dobu určitou - zástup za dlouhodobou nemoc.
PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: 01.12.2023 nebo dle dohody
Předpoklady:
• státní občan ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
• fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk
• ochota se vzdělávat, nutnost složení zkoušky odborné způsobilosti ohledně ochrany přírody a krajiny (ZOZ)
Požadavky:
• středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání
• praxe ve veřejné správě nebo v oboru vítána, zkouška ZOZ výhodou
• znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B
• schopnost jednat s lidmi, asertivita, psychická odolnost, odpovědnost, spolehlivost,
Tel.: 518 698 521 www.dubnany.eu IČO 284882
ID datové schránky: dr5bejn e-mail: podatelna@dubnany.eu DIČ CZ00284882
Náležitosti přihlášky uchazeče:
• jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče
• číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
• datum a podpis uchazeče
Doklady, které je nutné doložit k přihlášce:
• životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad, osvěžující bezúhonnost, vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami.
Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení.
Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 28.11.2023 do 10.00 hodin.
Forma přihlášky:
Písemná Místo a způsob podání přihlášky:
Městský úřad Dubňany, osobně, nebo prostřednictvím pošty v zalepené obálce označené slovy „Neotvírat – VŘ referent OISM “ Adresa, na kterou se přihláška odesílá:
Městský úřad Dubňany, Nám. 15. dubna 1149,
696 03 Dubňany
Bližší informace o druhu práce podá:
Ing. Markéta Balažíková, vedoucí odboru investic a správy majetku
tel.: 518 698 523, mail: balazikova@dubnany.eu
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tuto výzvu kdykoliv v jejím průběhu.

Benefity

5 týdnů dovolené

Informace o pozici

Město Dubňany
Jihomoravský kraj-Hodonín

(Úřad práce ČR)

  • Obor:Administrativa
  • Požadované vzdělání:Středoškolské s maturitou
  • Typ pracovního poměru:Plný úvazek

Sdílet tento inzerát

Kontaktní osobaMarkéta Balažíková

x

Vyberte typy cookies, které chcete povolit či odmítnout

Další informace


Jde o kategorii technických cookies. Slouží k tomu, aby web správně fungovaly. Tyto cookies můžete zakázat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče, webové stránky pak ovšem nemusí být plně funkční. Právním titulem pro zpracování těchto cookies je náš oprávněný zájem.


Jde o zpracování cookies za účelem zjištění návštěvnosti jednotlivých stránek webů, chování návštěvníků na stránkách a jejich preferencí. Jde o zpracování pseudonymizovaného souboru dat, takže nejsme schopni zpětně zjistit, který konkrétní návštěvník jakou stránku navštívil nebo jak se na ní choval. Přesto i tyto cookies, resp. jejich zpracování můžete zakázat. Z pohledu ochrany osobních údajů je právním titulem pro zpracování rovněž oprávněný právní zájem. Statistické údaje zpracováváme pomocí služby Google Analytics.


Zpracování cookies nám v tomto případě umožňuje zobrazovat návštěvníkům webových stránek ty informace a reklamy, které zřejmě typově odpovídají jejich zájmu a potřebám. Například když si na stránkách prohlížíte nějaký konkrétní nabízený balíček služeb, ale nakonec jej nekoupíte, připomene vám ho zobrazení reklamy na Facebooku. Obdobně zpracováváme s využitím třetích stran i cookies pro zobrazování reklam na Instagramu, služby Google Ads, Sklik (prohlížeč seznam.cz). V těchto případech zpracováváme cookies jen s Vaším souhlasem, který udělujete nastavením Vašeho internetového prohlížeče (a stejně tak nastavením prohlížeče můžete svůj souhlas opět odvolat). Ani při zpracování těchto cookies se nedostaneme k přímé identifikaci jednotlivých návštěvníků webu, ke konkrétním osobám.

x

CO JSOU COOKIES?

Cookies jsou malé textové soubory, které se používají k ukládání informací ve webových prohlížečích. Slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních. Cookies se ukládají v okamžiku, kdy stránky začnete využívat. Po nějakou dobu si tak zapamatují úkony, které jste na nich provedli (např. jazyk, zobrazovací preference). Slouží k celé řadě účelů, část z nich je nezbytná pro bezproblémový chod stránek a jejich funkcí, např. pro nákup balíčků (kreditů), správu uživatelského účtu (technické cookies), část slouží například ke sledování návštěvnosti nebo sledování preferencí pro následné nastavování reklamy.

Zpracování cookies je podřaditelné pod zpracování osobních údajů, a proto pokud v této informaci není uvedeno jinak, platí i pro zpracování cookies pravidla pro Ochranu osobních údajů.

JAKÉ COOKIES A K JAKÝM ÚČELŮM VYUŽÍVÁME NA WEBU?

Zobrazit

NASTAVENÍ SPRÁVY COOKIES V PROHLÍŽEČÍCH A ZPRACOVÁNÍ COOKIES TŘETÍMI STRANAMI

Nastavit správu cookies a zcela nebo zčásti je povolit či zakázat můžete přímo ve svém internetovém prohlížeči anebo v nastavení počítače, případně jiného zařízení, které pro návštěvu webu používáte. Podrobnosti o zpracování cookies třetími stranami naleznete na následujících odkazech.

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
https://www.facebook.com/policy.php
https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr

KONTAKT NA NÁS

Pokud budete mít ke zpracování cookies nějaké připomínky nebo byste chtěli vznášet své nároky v oblasti ochrany osobních údajů (podrobně jsou uvedené v našich pravidlech pro Ochranu osobních údajů), pak nás můžete kontaktovat následovně:

BohemiaJobs s.r.o.
IČ: 08408734
Sídlo: Nezamyslova 396, Václavské Předměstí, 397 01 Písek
Mail: info@bohemiajobs.cz

Milí návštěvníci webových stránek www.bohemiajobs.cz, v souladu s platnými právními předpisy Vám tímto předáváme informaci, že tyto webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies.   Další informace