Ředitel/ředitelka

ŘEDITEL/ŘEDITELKA zařízení DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, příspěvková organizace

Charakteristika vykonávané činnosti:
-řídící a manažerská činnost v zařízení Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou

Platové zařazení: 13. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:
-státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a má v ČR trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
-dosažení věku 18 let
-způsobilost k právním úkonům
-bezúhonnost
-ovládání českého jazyka

Jiné požadavky:
-praxe v oblasti sociálních služeb minimálně 5 roky
-prokazatelná praxe ve vedoucí funkci alespoň 3 roky
-orientace v řízení ekonomiky příspěvkové organizace výhodou
-vysoké pracovní nasazení, komunikativnost
-velmi dobré organizační a řídící schopnosti
-schopnost práce v týmu
-samostatnost a flexibilita
-dobrá znalost práce s výpočetní technikou (Microsoft Word, Excel, Internet)
-schopnost implementace obecně závazných právních předpisů do vnitřních norem

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
-přesné označení výběrového řízení
-jméno, příjmení a titul uchazeče
-datum a místo narození uchazeče
-státní příslušnost uchazeče
-místo trvalého pobytu uchazeče
-číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu u cizího státního občana
-datum a podpis uchazeče

Výčet příloh, které zájemce připojí k přihlášce:
(tiskopisy jsou k dispozici na webových stránkách Libereckého kraje, v sekci Odbor sociálních věcí - Oddělení příspěvkových organizací - Výběrová řízení)
-přihláška do výběrového řízení
-strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
-osobní dotazník včetně fotografie
-vlastní koncepce řízení (fungování a další rozvoj) zařízení Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace, v rozsahu max. 3 stran A4, včetně čestného prohlášení o autorství zpracované koncepce
-ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
-výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
-ověřená fotokopie platného lustračního osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační osvědčení lze při podání přihlášky nahradit prohlášením, že uchazeč o lustrační osvědčení zažádal a doloží jej ihned po jeho obdržení), nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. 12. 1971
-souhlas s použitím osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění

Obálku označte textem: Výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky zařízení Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou

Způsob podání přihlášky: písemně nebo osobně na adresu Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, k rukám Mgr. Jolany Šebkové, vedoucí odboru sociálních věcí, tel. 485 226 540, 11. poschodí

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Informace o pozici

Liberecký kraj
Liberecký kraj-Semily

(Úřad práce ČR)

  • Obor:Zdravotnictví a sociální služby
  • Požadované vzdělání:Vysokoškolské
  • Typ pracovního poměru:Plný úvazek

Sdílet tento inzerát

Kontaktní osobaJolana Šebková

x

Vyberte typy cookies, které chcete povolit či odmítnout

Další informace


Jde o kategorii technických cookies. Slouží k tomu, aby web správně fungovaly. Tyto cookies můžete zakázat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče, webové stránky pak ovšem nemusí být plně funkční. Právním titulem pro zpracování těchto cookies je náš oprávněný zájem.


Jde o zpracování cookies za účelem zjištění návštěvnosti jednotlivých stránek webů, chování návštěvníků na stránkách a jejich preferencí. Jde o zpracování pseudonymizovaného souboru dat, takže nejsme schopni zpětně zjistit, který konkrétní návštěvník jakou stránku navštívil nebo jak se na ní choval. Přesto i tyto cookies, resp. jejich zpracování můžete zakázat. Z pohledu ochrany osobních údajů je právním titulem pro zpracování rovněž oprávněný právní zájem. Statistické údaje zpracováváme pomocí služby Google Analytics.


Zpracování cookies nám v tomto případě umožňuje zobrazovat návštěvníkům webových stránek ty informace a reklamy, které zřejmě typově odpovídají jejich zájmu a potřebám. Například když si na stránkách prohlížíte nějaký konkrétní nabízený balíček služeb, ale nakonec jej nekoupíte, připomene vám ho zobrazení reklamy na Facebooku. Obdobně zpracováváme s využitím třetích stran i cookies pro zobrazování reklam na Instagramu, služby Google Ads, Sklik (prohlížeč seznam.cz). V těchto případech zpracováváme cookies jen s Vaším souhlasem, který udělujete nastavením Vašeho internetového prohlížeče (a stejně tak nastavením prohlížeče můžete svůj souhlas opět odvolat). Ani při zpracování těchto cookies se nedostaneme k přímé identifikaci jednotlivých návštěvníků webu, ke konkrétním osobám.

x

CO JSOU COOKIES?

Cookies jsou malé textové soubory, které se používají k ukládání informací ve webových prohlížečích. Slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních. Cookies se ukládají v okamžiku, kdy stránky začnete využívat. Po nějakou dobu si tak zapamatují úkony, které jste na nich provedli (např. jazyk, zobrazovací preference). Slouží k celé řadě účelů, část z nich je nezbytná pro bezproblémový chod stránek a jejich funkcí, např. pro nákup balíčků (kreditů), správu uživatelského účtu (technické cookies), část slouží například ke sledování návštěvnosti nebo sledování preferencí pro následné nastavování reklamy.

Zpracování cookies je podřaditelné pod zpracování osobních údajů, a proto pokud v této informaci není uvedeno jinak, platí i pro zpracování cookies pravidla pro Ochranu osobních údajů.

JAKÉ COOKIES A K JAKÝM ÚČELŮM VYUŽÍVÁME NA WEBU?

Zobrazit

NASTAVENÍ SPRÁVY COOKIES V PROHLÍŽEČÍCH A ZPRACOVÁNÍ COOKIES TŘETÍMI STRANAMI

Nastavit správu cookies a zcela nebo zčásti je povolit či zakázat můžete přímo ve svém internetovém prohlížeči anebo v nastavení počítače, případně jiného zařízení, které pro návštěvu webu používáte. Podrobnosti o zpracování cookies třetími stranami naleznete na následujících odkazech.

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
https://www.facebook.com/policy.php
https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr

KONTAKT NA NÁS

Pokud budete mít ke zpracování cookies nějaké připomínky nebo byste chtěli vznášet své nároky v oblasti ochrany osobních údajů (podrobně jsou uvedené v našich pravidlech pro Ochranu osobních údajů), pak nás můžete kontaktovat následovně:

BohemiaJobs s.r.o.
IČ: 08408734
Sídlo: Nezamyslova 396, Václavské Předměstí, 397 01 Písek
Mail: info@bohemiajobs.cz

Milí návštěvníci webových stránek www.bohemiajobs.cz, v souladu s platnými právními předpisy Vám tímto předáváme informaci, že tyto webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies.   Další informace